Çalışanlarımız yaptığımız bütün işlerin temelini oluşturur..Karaca ailesinin performans ve başarılarının devamlılığını sağlayan en önemli faktör, yaratıcı, dürüst, paylaşımcı, çözüme odaklı ve  profesyonel  iş anlayışına sahip çalışanlarıdır.Yaptığımız bütün işlerde temelini oluşturmaları nedeniyle çalışanlarımız her şeyin odağında yer almaktadır. Şirketimizin başarısı çalışanların başarısı ile doğru orantılıdır. Bu sebeple Çalışanlarımızın farklılıklarına değer verir, katkılarını önemseriz. Mücadeleci ve fırsatlarla dolu bir çalışma ortamı yaratarak herkesin kendisini geliştirmesi, öğrenmesi ve başarılı olabilmesi için destek sağlarız. 


 Dürüstlük ve yüksek etik standardı bizim işimizin temelidir.. Dürüstlük, kendini işine adamak, cesaret, başkalarına saygı göstermek ve şirketin ve müşterilerinin çıkarlarını her şeyden önde tutmak KARACA ’nın yönetim felsefesinin temelidir. Tüm çalışanlardan bu değerlere önem vermesi ve görevlerini dürüstçe yapmaları, müşterileri, tedarikçileri veya resmi kurumlarla ilişkilerinde profesyonel davranış standartlarına en üst düzeyde uymaları beklenmektedir. Karaca’da hileli iş yapma, resmi olmayan görüşmeler yada anlaşmalarda bulunmak yasaktır.


 Tüm çalışanlarımız çalışma ilke ve prensiplerimize uyum sağlamak zorundadır..Tüm çalışanlar, yaptıkları işleri ve görevleri çerçevesinde aşağıda belirlenen ve aslında sadakat ve iyi niyete dayalı sorumluluklarının bir parçasını oluşturan bu kurallara uymak ve takımlarındaki veya denetimlerindeki kişilerin de uymalarını sağlamak zorundadırlar.Çalışanlarımız şirket varlıklarını korumalı ve verimli kullanılmalarını sağlamalıdır. Şirketin bütün varlıkları, sadece iş amaçlı kullanılmalıdır.  Çalışma İlkeleri ve bu ilkelere bağlı Yönetmelik ve Talimatlar Karaca’nın tüm Çalışanlarını bağlayıcı özelliktedir. Çalışanlarımızın Çalışma İlkelerine yaklaşımı ve uyma zorunluluğu gelecekti başarımızın temelini teşkil edecektir.

 

 Bilgi Güvenliği.. Bilgi, en kritik varlık kategorilerimizden biridir. Bilgi varlıklarının arz ettikleri önem, değer ve hassasiyete uygun korunmalarını sağlamak amacıyla, tüm çalışanlarımız Karaca Bilgi Güvenliği politika ve prosedürlerine uygun hareket etmekle yükümlüdür. Ayrıca Karaca’da Çalışanlar, çalışmalarında müşterilerinden, aracılarından ve/veya üçüncü şahıslardan başkalarıyla ilgili gizli sayılan bilgileri en katı biçimde korumak ve gizli tutmakla sorumludurlar ve bu türden gizli bilgileri ilgili Çalışanlar dışında arkadaş ve akrabalar dahil üçüncü şahıslar ile hiçbir ortamda asla paylaşmamalıdırlar.

 

 İş sağlığı ve İş güvenliği.. Karaca’da iş sağlığı ve güvenliği öncelikleri arasındadır. Tüm çalışanların güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmaya hakları vardır. Şirketimizin iş sağlığı ve güvenliği politikası tüm Çalışanları ve diğer hizmet sağlayıcılar için geçerlidir. Bu politika iş sağlığı ve güvenliğini sürekli iyileştirmek için etkin bir şekilde yönetilir ve takip edilir.

 

 Sosyal sorumluluk.. İnsan temel hak ve standartları sosyal sorumluluk ilkesinin ana ögeleridir. Yaptığımız işlerimizde ticari kriterlerin dışında sosyal sorumluluk ilkelerine bağlılığımız şirketimizin vazgeçilmez prensipleri arasındadır. Tüm çalışanlar görevlerinde ve etki alanlarında toplumla bütünleşmiş sosyal sorumluluk ilkesine uymakla yükümlüdürler.

 

 Çevreye karşı sorumluluk önemli çalışma ilke ve prensiplerimizdendir.. Karaca çalışmalarında, sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için stratejik ve kültürel yaklaşımına ilave olarak çevreye karşı sorumluluk ilkelerini de göz önünde bulundurmaktadır. Karaca, çevrenin korunması, çevre ile ilgili sorunların daha iyi anlaşılması ve iyi örneklerin yaygınlaştırılması için çalışmalarda bulunur. Hedefimiz, çevre performansımızın sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır. Şirketimizde Çalışanlar çevre yasalarına, düzenlemelerine ve Karaca’nın Çevre Politikalarına uymakla sorumludurlar.

 

Karaca, insan haklarının korunduğu, iş ortamında ayrımcılığın olmadığı, zorla çalıştırmanın uygulanmadığı, çocukların çalıştırılmasına izin verilmediği bir ortamı benimsemiş bir kurumdur.Karaca çalışanları, tüm yasa, kural ve yönetmeliklere uygun hareket etmekle yükümlüdürler ve bunlara kesinlikle uymaları beklenir. Karaca’da çalışma ortamının verimliliğini ve güvenini bozan davranış, saldırgan tutum, tehditkar konuşma ve davranış biçimleri, taciz ve rahatsız etme kabul edilemez.