2019/02/28 13:50:21


28 Şubat 2019 Tarihli ve 30700 Sayılı RG de yayımlanan 7164 nolu kanun ile Gümrük Kanununun Dökme gelen eşyada eksiklik fazlalık takibatı ile ilgili 237 nci maddesinde değişiklik yapıldı.


7164 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile, Gümrük Kanunun 237 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “% 4’ü” ibaresi “%6’yı” şeklinde değiştirilmiştir.

"4. Dökme gelen eşyada yüzde üçü aşmayacak şekilde eşya cinsi itibarıyla Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek oranlardaki eksiklik ve fazlalıklar için takibat yapılmaz. Doğalgaz ürünlerinde boru hatları ile taşınarak ithal edilenler hariç bu oran % 6’yı aşmayacak şekilde uygulanır."