HİZMETLER

Hizmetler

Danışmanlık Hizmetleri


1-Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı Danışmanlığı Hizmetleri

Dış ticaretle ilgili konuların fiziki yönü dış ticaret mevzuatı ve gümrük mevzuatı ile ilgilidir. Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı danışmanlığı hizmetlerini profesyonel bir şekilde alan kişi kurum ve kuruluşlar gümrüklerde tatbik edilen mevzuatlar ve bu mevzuatların uygulamalarında yaşanan gelişmeler hakkında anında bilgi sahibi olur ve bu bilgiyi zamanında ve doğru kullanmak suretiyle maliyetlerinin düşürülmesini sağlayarak rekabet üstünlüğü elde ederler. 

Ciddi rekabetin yaşandığı dış ticarette başarı; eşyanın en düşük maliyetle tüketicinin veya üreticinin istediği yere zamanında teslim edilmesine bağlıdır,ancak bazı ülkeler insan sağlığının, hayvan bitki yaşam sağlığının ve de çevrenin korunması amacıyla tarife ve tarife dışı engellerle eşyanın pazara girişini gümrükte engellemeye çalışmaktadır.Bu nedenle eşyanın gümrükte her hangi engelle karşılaşmadan planlanan zamanda piyasaya sunulabilmesi için; mevcut ikili veya çok taraflı anlaşmaların ve de mevcut yasaların verdiği hakların kullanılarak eşya gümrüğe ulaşmadan çözümlerin üretilmesi, uygulamaya konulması şarttır.Diğer taraftan, gümrük vergisi maliyet unsurları arasında çok önemli bir yer tuttuğundan eşyanın yurt içi satış fiyatının belirlenmesinde bu verginin önceden bilinmesi büyük önem arz etmektedir. 

Karaca mevzuat servisi, müşterilerine dış ticarete konu ürünlere ilişkin gümrük müşavirliğinin kapsamına giren her türlü mevzuat prosedür uygulama ve izlenmesi gereken yöntemler ve alınması gereken izinler hakkında danışmanlık hizmeti verir.İhracatta sipariş alınmadan İthalatta sipariş verilmeden eşya ile ilgili tarafımıza ulaştırılan belge ve bilgiler üzerinde yapılan ön araştırmalarla her türlü izin GTİP tespiti ve maliyet yapılmasının sağlanıp GV,KDV,ÖTV ve vb ön bildirimlerin yapılması Karaca’nın danışmanlık hizmetleri arasındadır. 

Karaca’nın Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı Danışmanlığı Hizmetleri arasında ayrıca;

 Gümrük Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve diğer ilgili kuruluşlarca tesis edilen işlemlerin Gümrük, Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatına uygunluğunun değerlendirilerek aykırılığının tespit edilmesi halinde bu işlemlerin İDARİ BİR KARARLA DÜZELTİLMESİ veya KALDIRILMASI veya İDARİ DAVA KONUSU YAPILMASI, 

 Gümrük idaresince eşyanın ithali sırasında hiç ödenmediğinde veya noksan ödendiği iddiasıyla istenen Gümrük Vergilerine ve fonlara karşı GÜMRÜK İDARESİNE DÜZELTME TALEBİNDE BULUNULMASI, İTİRAZ YAPILMASI, VERGİ MAHKEMELERİNDE DAVA AÇILMASI ve MAHKEME KARARLARININ DANIŞTAY NEZDİNDE TEMYİZ EDİLMESİ, 

 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda belirtilen kaçakçılık fiillerinin herhangi birisinin işlendiği iddiasıyla tarafınıza yapılan suç duyuruları ile ilgili GEREKLİ DEĞERLENDİRMELERİN YAPILMASI VE SAVUNMALARIN HAZIRLANMASI, hizmetleri de bulunmaktadır. 

Karaca’nın uzun yıllara dayanan bilgi ve deneyiminden yararlanılmasında, işletmelerin haklarının korunması, mağduriyetlerinin ve maliyetlerin giderilmesi açısından sayılamayacak kadar yararlar bulunmaktadır.Karaca yukarıdaki tüm süreçlerde müşterilerini doğru yönlendirerek profesyonel Gümrük Müşavirliği ve Dış Ticaret Hizmetleri sunmanın ayrıcalığını yaşamakta ve yaşatmaktadır. 

 

2- Kambiyo Mevzuatı Danışmanlığı Hizmetleri

Dış Ticaretle ilgili konuların,fiziki yönü dış ticaret mevzuatı ve gümrük mevzuatı, Parasal yönü ise Kambiyo Mevzuatı ile düzenlenir. “Kambiyo” ifadesi genel olarak bir ülkenin milli parasının ve yabancı paraların ülke içindeki ve ülke dışındaki hareketlerinin kontrol edilmesine yarayan bir sistemi gösterir.Bugün dünyadaki her ülkenin gerek kendi parası ile gerekse yabancı paralarla yapmış olduğu ithalatlar ve ihracatlar sonrası o ülkeye girmesi veya çıkması gereken milli para ve dövizlerin takibi ile ilgili olarak yapılmış olan hukuki düzenlemeler o ülkenin kambiyo rejimini oluşturur. Ülkemizde kambiyo rejiminin temelini 25 şubat 1930 tarihinde yürürlüğe giren 1567 sayılı “Türk parasının kıymetini koruma hakkında kanun” (TPKK)oluşturur. 

KARACA, Müşterilerini ; Uluslararası kambiyo mevzuatı çerçevesinde ithalat ve ihracat işlemelerinin ödeme şekline göre uygulanacak prosedürü hakkında, Dış Ticaret kapsamında kullanılacak ödeme şekillerinin tamamı hakkında, İthalat ve İhracat işlemlerinde kullanılması gereken ödeme şekillerinin tespiti, avantaj ve dezavantajları ( riskler ) hakkında , Akreditif ( L/C – Letter of Credit ) açılması ve akreditif işleyişi hakkında ,yasal yükümlülükleri hakkında ve devamlı değişmekte olan mevzuat konusunda ayrıntılı bilgilendirmekte, Kambiyo Mevzuatı ile ilgili karşılaşılan sorunlarını çözmekte, her türlü danışmanlık hizmetlerini kendilerine büyük bir dikkat ve özenle sunmaktadır. 

 

3- Serbest Bölge Danışmanlığı Hizmetleri 

Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler olarak tanımlanabilir. 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'nda serbest bölgelerin kurulması ve işletilmesindeki temel amaçlar; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek olarak sıralanmıştır. Bulundukları ülke ekonomilerine sağladıkları katkıların yanında, esnek ve çağdaş idari yapılarıyla dış ticarete yönelmek isteyen firmalara modern ve gelişmiş bir yatırım ortamı sağlayan serbest bölgeler lojistik merkezler olarak ülkemizde de uzun yıllardır yaygın bir şekilde kullanılmakta ve önemlerini artırmaktadırlar.

Bütün bu stratejik önemine ve uzun yıllardır yaygın uygulamaları olmasına rağmen Türkiye'deki şirketlerin serbest bölgelerde kurulmuş şirketlerle ilişkilerinde veya serbest bölgedeki şubenin Türkiye'deki merkezle ilişkilerinde birçok konuda uygulama birliği sağlanamamıştır. Bu nedenlerle serbest bölge kanalıyla mal alan veya satan firmalarda riskli uygulamalar gözlemlenmektedir.

Karaca Gümrük Müşavirliği, mevcut yapı ve mevzuat hükümleri çerçevesinde Serbest Bölgelerde Gümrük Müşavirliği Saha Hizmetlerinin sorunsuz ve risksiz yürütülebilmesini sağlamakta, müşterilerini serbest bölgelerde uygulanan Serbest Bölge Uygulamaları ile ilgili aşağıda belirtilen noktalarda ayrıntılı bir şekilde bilgilendirmektedir. 

 

 Serbest Bölge Gümrük Uygulamaları 

 Serbest Bölgeden Türkiye’ye İthalat ve yaşanan problemler 

 Serbest Bölgelerde A.TR ve EUR.1 belge düzenlenmesi 

 Serbest Bölgede Tahsil Edilen Fonlar 

 Serbest Bölgede Depoculuk 

 Serbest Bölgeden Transit Ticaret 

 Serbest Bölge seçimi için fiyat ve diğer giderlerin raporlanması 

 Serbest Bölgelerin Avrupa Birliği ve bu bölgelerden AB’ ye Yapılacak İhracatlar Yönünden Değerlendirilmesi 

 

Hizmetlerimizin arasında, Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren firmalara verilen Gümrük Saha Hizmetleri yanında, bölgelerde faaliyet göstermek isteyen firmaların projelerinin hazırlaması, ilgili Kurum ve Kuruluşlara yönelik başvurularının yapılması izin ve ruhsatların alınması, bölgede firmanızın ve/veya şubesinin kurulması ile ilgili bütün prosedürler de yer almaktadır.

KALİTE
BELGELERİMİZ

Ulusal ve Uluslararası lider kuruluşlara profesyonel Gümrük Müşavirliği ve Dış Ticaret Danışmanlığı Hizmetleri sunan KARACA, kurulduğu günden bugüne kalite felsefesinden ödün vermeden koşulsuz müşteri memnuniyeti odaklı yönetim anlayışını benimsemiş, müşterileriyle karşılıklı güvene dayalı ve uzun vadeli ilişkiler kurmaya özen göstermiş, etkin servis ve kapsamlı hizmetleri, ilkeli, dürüst ve sistemli çalışmasının sonucunda değerli müşterilerinin beğeni, övgü ve güvenlerini kazanmıştır.

MERKEZ OFİS

Adnan Kahveci Bulvarı Kocasinan İş Merkezi No:202 Kat 2 Şirinevler/Bahçelievler/İstanbul